Privacyverklaring

Privacyverklaring

Greetje Sieders Atelier 3, gevestigd aan Deventersestraat 21, 2587 SX Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://atelierdrie.nl

Telefoon: 070-3601843

Email: g.sieders@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Greetje Sieders Atelier 3, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Geslacht

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer(s)

  • E-mailadres(sen)

  • E-mail inhoud ten behoeve van support

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via g.sieders@ziggo.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Greetje Sieders Atelier 3 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

Greetje Sieders Atelier 3 verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Hoe lang ze persoonsgegevens bewaart

Greetje Sieders Atelier 3 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: klantgegevens - zolang u klant bent, en daarna nog 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Greetje Sieders Atelier 3 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Greetje Sieders Atelier 3 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greetje Sieders Atelier 3 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar g.sieders@ziggo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Greetje Sieders Atelier 3 wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Greetje Sieders Atelier 3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact: 070-3601843 of viag.sieders@ziggo.nl